THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 232/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 645/BKH-KTĐN ngày 03 tháng 02 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thành lậpvà hoạt động Văn phòng phát triển chương trình hợp tác nhà nước và tư nhân(PPP) tại Việt Nam" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 375.000USD do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Vốn đối ứng cho Dự án (75.000 USD) đượcbố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy địnhcủa Luật Ngân sách nhà nước.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phê duyệt văn kiệnDự án và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục cần thiếtvới WB cho việc tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm