B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2320/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 1305/CT-THNVDT ngày 24/03/2015 của Cục Thuế tỉnhĐồng Nai về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty TNHH MTV sảnxuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căncứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GTGT.

Căncứ quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Căncứ hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính về việc hoàn thuế GTGT.

Căncứ hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn bổ sung vềviệc xử lý thuế GTGT phát sinh trước ngày 01/01/2015 đối với hàng hóa, dịch vụ,tài sản cố định đối với nhóm hàng hóa chuyển sang đối tượng không chịu thuế.

Căncứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại côngvăn số 1305/CT-THNVDT Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất xử lý theo quan điểm2 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cụ thể: Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịchvụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT nhậpkhẩu phát sinh trước ngày 01/01/2015 nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuếvà thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 thì được khấutrừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuếcó ý kiến như trên để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);

- Vụ PC
; KK (TCT);
- Lưu: VT,
CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn