BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2321/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 01/CT-TTHT ngày 4/1/2012 của Cục Thuếtỉnh Hậu Giang về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án “Cải cách hành chính vàtriển khai Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo tại tỉnh HậuGiang”, và công văn số 122/CT-THNVDT ngày 10/4/2012 của Cục Thuế về việc bổ sunghồ sơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2 Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 2/5/2002 của BộTài chính quy định về thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam đốivới dự án ODA không hoàn lại:

“Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đãtrả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thựchiện dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này.”

Tại Điểm 2 Mục IV Thông tư số 41/2002/TT-BTC quy định vềviệc xác định hình thức cung cấp ODA và chính sách thuế áp dụng như sau:

“Trường hợp dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi nhưng có mộtphần là vốn ODA không hoàn lại được tài trợ theo văn bản riêng ký với nhà tàitrợ thì việc áp dụng chính sách thuế được thực hiện riêng rẽ cho từng bộ phầncủa dự án theo từng văn bản về hình thức cung cấp ODA của dự án.”

Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành không quyđịnh hàng hóa, dịch vụ mua bằng nguồn vốn đối ứng trong nước của dự án ODAkhông hoàn lại thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Tại Điều 4 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ ngày 18/6/2007 về dự án “Cải cáchhành chính và triển khai Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo(PARROC) tại tỉnh Hậu Giang” quy định:

“Miễn trừ thuế hải quan và các loại thuế khác cho tất cả cáchàng hóa, thiết bị và các dịch vụ của dự án.”

Tại Điều 8 Hiệp định nêu trên quy định:

“Không một khoản nào trong phần đóng góp của Vương quốc Bỉsẽ được sử dụng để chi trả cho các khoản thuế, thuế hải quan, thuế nhập khẩuhay các phí liên quan đến thuế (bao gồm thuế GTGT) đối với các hàng hóa vàthiết bị, lao động và dịch vụ”.

Căn cứ quy định trên thì chỉ có nguồn vốn ODA không hoàn lạiphục vụ cho dự án mới được hưởng ưu đãi về thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụmua tại Việt Nam theo quy định tại Điểm 1.2 Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêutrên. Do vậy, hàng hóa, dịch vụ mua bằng nguồn vốn đối ứng do phía Việt Namđóng góp để thực hiện Dự án “Cải cách hành chính và triển khai Chiến lược toàndiện về tăng trưởng và giảm nghèo tại tỉnh Hậu Giang” (là dự án ODA không hoànlại) không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định của Thông tư số41/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn