BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2321/TM-AM
V/v hiệu lực của Hiệp định Thương mại với Cộng hoà Séc

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Tài chính
- Bộ Công nghiệp

Đại sứ quán CH Séc tại Hà Nội có công thư đề ngày 27/5/2003 gửi Bộ Thương mại liên quan đến hiệu lực của Hiệp định Thương mại hiện hành giữa hai nước khi CH Séc chính thức gia nhập Liên Minh Châu Âu.

Về vấn đề này, Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và CH Séc được ký ngày 22/8/1994 tại Praha, theo đó hai Bên dành cho nhau quy chế tối huệ quốc và tiến hành buôn bán theo thông lệ quốc tế. Nay theo công thư nói trên, phía Séc đề nghị chấm dứt hiệu lực của Hiệp định Thương mại vào ngày 1/5/2004, nhắm điều chỉnh các cơ sở pháp lý cho phù hợp với những nguyên tắc của Cộng đồng Châu Âu và với tình hình mới, đề hai bên tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại song phương.

Hiện nay, quan hệ thương mại giữa ta với các nước thành viên EU, được tiến hành theo Hiệp định về Hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu ký ngày 17/7/1995. Việt Nam với từng nước thành viên không có Hiệp định Thương mại song phương. Do đó, Bộ Thương mại thấy đề nghị của CH Séc về việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định Thương mại song phương giữa hai nước vào ngày 1/5/2004 là hợp lý và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ Thương mại kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao làm các thủ tục cần thiết để chấm dứt hiệu lực của Hiệp định vào ngày 1/5/2004, đồng thời thoả thuận sau ngày 1/5/2004 quan hệ thương mại giữa sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở của Hiệp định hiện hành về Hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu.

Bộ Thương mại kính trình Thủ tướng Chính phủ cho chỉ thị./.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển