TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2322/CT-THNVDT
V/v áp dụng giá đất thu nghĩa vụ tài chính đối với nhà đất khi thực hiện NĐ 61/CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2009

Kínhgửi: Chi cục thuế các quận, huyện, thành phố

Ngày 12/1/2009, UBND Thành phốHà Nội ra Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trímặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CPngày 30/8/2007 của Chính phủ và nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạnmức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cục thuế yêu cầu Chi cục thuếcác quận, huyện, thành phố căn cứ giá nhà, đất và thời điểm áp dụng giá quyđịnh tại Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 12/1/2009 của UBND Thành phố về giábán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theoNghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và nhà ở có diện tíchđất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội để báo cáoUBND Quận, Huyện, Thành phố triển khai thực hiện tính thu nghĩa vụ tài chính(tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, trước bạ nhà đất) đối với cáctrường hợp thuộc đối tượng thực hiện NĐ 61/CP của chính phủ do UBND quận, huyệncấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 12, mục I, điều 7chương II Bản quy định đề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng vớiquyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dâncư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội (hoặcQuyết định số 111/2005/QĐ-UB ngày 27/7/2005 của UBND Thành phố Hà Nội)

Cục thuế thông báo để các chicục thuế biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghịcác Chi cục báo cáo Cục thuế để được giải quyết. (Cục thuế gửi kèm công văn nàybản sao Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 12/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội,Công văn số 231/HD-HĐBN ngày 12/01/2009 của Hội đồng bán nhà Thành phố để cácChi cục thuế triển khai thực hiện)./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến