BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2322/TCHQ-GSQL
V/v: triển khai Quy trình nghiệp vụ

Hà nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006

Kính gửi :

-Cục hải quan các tỉnh, thành phố
-Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc cơ quan
-Tổng cục hải quan

Ngày 25 tháng 5 năm 2006, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định ban hành 03 Quy trình nghiệp vụ gồm:

- Quyết định số 927/QĐ-TCHQ-GSQL ngày 25/5/2006 về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu;

- Quyết định số 928/QĐ-TCHQ-GSQL ngày 25/5/2006 về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

- Quyết định số 929/QĐ-TCHQ-GSQL ngày 25/5/2006 về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Các quy trình trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2006.

Để triển khai thực hiện, lãnh đạo Tổng cục có ý kiến chỉ đạo như sau:

1) Văn phòng Tổng cục tổ chức gửi chuyển phát nhanh đến các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố, đồng thời Scan lên mạng nội bộ của ngành 3 Quy trình để các đơn vị nghiên cứu, thực hiện.

2) Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn sâu cho lực lượng công chức trực tiếp làm nghiệp vụ của 3 Quy trình kể trên. Những việc liên quan đến doanh nghiệp thì có biện pháp phù hợp để phổ biến, hướng dẫn và công khai hóa văn bản để doanh nghiệp biết và cùng thực hiện.

3) Cục CNTT và thống kê hải quan chủ trì cùng các Vụ, Cục chức năng có kế hoạch xây dựng, hoàn thiện, triển khai các phần mềm tin học ứng dụng để quản lý đối với các Quy trình nghiệp vụ nêu trên, trước mắt sớm đáp ứng đối với quy trình chuyển cửa khẩu và Quy trình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

4) Vụ Giám sát quản lý chủ trì cùng các Vụ, Cục chức năng có kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa bàn trọng điểm việc triển khai thực hiện các Quy trình nghiệp vụ Tổng cục đã ban hành.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì các đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục để xem xét giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính "để b/c"
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An