B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2322/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 433/CT-TTra ngày 16/3/2015 của Cục Thuế tỉnh ĐắkLắk về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa tươnglai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiĐiều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về chính sáchthuế TNDN hướng dẫn về thu nhập khác như sau:

"Điều7. Thu nhập khác:

Thunhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập nàykhông thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanhcủa doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau: ...

23.Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật".

Tạiđiểm a, khoản 8 Điều 18 Thông 123/2012/TT-BTC nêu trên quy định không áp dụng ưuđãi thuế TNDN đối với các khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số123/2012/TT-BTC .

Theohồ sơ trình bày thì tại Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Đakman Việt Namchỉ có ngành nghề: Thu mua, xuất khẩu cà phê, ca cao (Doanh nghiệp được trực tiếpmua hàng hoá của thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bản hoặc có quyền phânphối hàng hoá để xuất khẩu, không được lập cơ sở để thu mua hàng xuất khẩu);Chế biến cà phê; Chế biến ca cao; Năm 2013, Công ty có phát sinh thu nhập từhoạt động thực hiện hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai và xác địnhlà thu nhập từ hoạt động tài chính.

Căncứ quy định nêu trên và theo hồ sơ trình bày của Cục Thuế, Tổng cục Thuế thống nhấtvới đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk nêu tại công văn số 433/CT-TTra nêutrên như sau: trường hợp năm 2013, Công ty TNHH Đakman Việt Nam có hoạt độnggiao dịch các hợp đồng hàng hóa tương lai không thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinhdoanh ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp thì thu nhập tư hoạtđộng này là thu nhập khác và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổngcục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quyphạm pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC; KK (TCT);
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn