BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2322/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3979/LLG-TCT ngày18/03/2012 của Công ty TNHH LLG VINA giải trình bổ sung thông tin và kiến nghịTổng cục Thuế xem xét về việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)và công văn số 366/BQL-ĐT ngày 07/06/2012 của Ban Quản lý các Khu công nghiệpBà Rịa – Vũng Tàu về xác định ưu đãi thuế đối với trường hợp của Công ty TNHHLLG VINA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có đầy đủ thông tin, cơ sở nhằm trả lời đơn vị đầy đủ vàchính xác, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1772/TCT-CS ngày 24/05/2012 đề nghịBan Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu và Cục thuế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu bổ sung thông tin về thực tế của đơn vị.

Ngày 07/06/2012, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa –Vũng Tàu đã có công văn số 366/BQL-ĐT trả lời Tổng cục Thuế, theo đó, tại Điểm1, công văn số 366/BQL-ĐT đã nêu: “cụm từ “thay thế” tại các Giấy chứng nhậnđầu tư của đơn vị có nghĩa: tính đến thời điểm hiện tại, các Giấy chứng nhậnđầu tư số 492043000193 chứng nhận lần đầu ngày 29/09/2010, Giấy chứng nhận đầutư số 492043000193, chứng nhận thay đổi lần 01 ngày 14/01/2011, Giấy chứng nhậnđầu tư số 492043000193, chứng nhận thay đổi lần 02 ngày 17/06/2011, Giấy chứngnhận đầu tư số 492043000193, chứng nhận thay đổi lần 03 ngày 10/01/2012, đềukhông còn giá trị pháp lý.

Pháp lý hiện nay của Công ty TNHH LLC VINA – trụ sở chínhđặt tại KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là Giấy chứngnhận đầu tư số 492043000193, chứng nhận thay đổi lần 04 ngày 14/05/2012.

Giấy chứng nhận đầu tư này là Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh đồng thời là Giấy chứng nhận đầu tư dự án chính thức hiện nay và thay thếcác Giấy chứng nhận đầu tư trước đây của doanh nghiệp”.

Ngày 08/06/2012, Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có côngvăn số 6221/CT-TTHT gửi Tổng cục Thuế báo cáo về vấn đề này, theo đó, Cục thuếtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nêu quan điểm: “Ban đầu (theo công văn01. 06/2011/CV-LLG ngày 20/06/2011 của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp có giảitrình là thuê lại diện tích đất và mua lại toàn bộ giá trị nhà xưởng và dâychuyền thiết bị kèm theo của Công ty khác nằm kề bên…

Ngày 30/06/2011, Cục thuế đã có công văn số 6255/CT-TT-HT đềnghị Công ty giải trình cụ thể, theo đó, Công ty dự kiến thuê lại diện tích đấtvà mua lại toàn bộ nhà xưởng, dây chuyền thiết bị kèm theo của doanh nghiệpkhác nằm kề bên hay mua lại toàn bộ doanh nghiệp? Thì ngày 05/07/2011, Công tycó công văn số 02. 07/2011/CV-LLG trả lời: “theo như công văn 01. 06/CV-LLG côngty chúng tôi dự định thuê lại phần đất của Công ty nằm kề bên và mua lại toànbộ giá trị nhà xưởng và máy móc thiết bị kèm theo.

Chúng tôi chỉ thuê lại một phần diện tích đất sử dụng củadoanh nghiệp kề bên và mua lại toàn bộ giá trị nhà xưởng, máy móc nằm trên phầnđất này. Như vậy, doanh nghiệp nằm kề bên công ty chúng tôi vẫn còn tồn tạinhưng diện tích sử dụng bị thu hẹp lại”.

Như vậy, Cục thuế kết luận là nội dung giải trình của Côngty (tại văn bản số 3979/LLG-TCT ngày 18/03/2012 gửi Tổng cục Thuế là không đúngvới nội dung giải trình với Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Do có sự khác biệt giữa nội dung giải trình của đơn vị vàcủa Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và căn cứ ý kiến tại công văn số 366/BQL-ĐT ngày 07/06/2012 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu nêu trên,xét tình hình thực tế của đơn vị, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu kiểm tra xác minh đối chiếu với đơn vị để làm rõ thực tế của doanhnghiệp:

- Thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 492043000193,chứng nhận thay đổi lần 04 ngày 14/05/2012, đơn vị đã đi vào hoạt động sảnxuất, kinh doanh hay chưa?

- Thực tế diện tích đất sử dụng để đầu tư thực hiện dự án.

- Thực tế việc thực hiện hợp đồng thuê lại diện tích đất sửdụng của doanh nghiệp có kèm theo việc mua lại thiết bị nhà xưởng hay không?Nếu có thì các thiết bị, nhà xưởng này có được sử dụng vào mục đích kinh doanhtheo dự án đầu tư mới được duyệt hay không?

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ của Cục thuế, đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét,xử lý theo quy định. Trường hợp có phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, đề nghịCục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản báo cáo về Tổng cục Thuế đồng thờiđề xuất phương án giải quyết.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các KCN BR-VT;
- Cty TNHH LLG VINA;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường