VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2322/VPCP-NN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công vănsố 120/BC-UBND-NN ngày 20 tháng 4 năm 2007 về hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quảdo lốc xoáy gây ra ngày 17 tháng 4 năm 2007 tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Thườngtrực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp tình hình thiệt hại do dônglốc gây ra trong thời gian qua; đề xuất mức hỗ trợ cho các địa phương, trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4b), Huệ.19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý