VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: thực hiện thủ tục mua sắm trực tiếp của Dự án Trung tâm khu vực miền Trung về y học hạt nhân và xạ trị tại Đà Nẵng (vốn ODA Hàn Quốc)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế,
Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 873/UBND-TH ngày 22 tháng 2 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1760/BKHĐT-QLĐT ngày 23 tháng 3 năm 2011), báo cáo giải trình bổ sung của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 1962/UBND-TH ngày 07 tháng 4 năm 2011), về việc thực hiện cơ chế mua sắm trực tiếp (chỉ định thầu) đối với gói thầu cung cấp hệ thống sản xuất dược chất phóng xạ cyclotron cùng các hoạt động đào tạo, duy tu bảo dưỡng và chuyển giao công nghệ kèm theo đối với Dự án Trung tâm khu vực miền trung về y học hạt nhân và xạ trị tại Đà Nẵng (thực hiện bằng nguồn vốn ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ), Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các Bộ, ngành trung ương xúc tiến các thủ tục phê duyệt và triển khai Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- Bệnh viện Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).26
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc