BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2323/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v: Giải quyết chính sách đối với Lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần chế biến lâm sản xuất khẩu Thanh Hoá.

Trả lời Công Văn số 37/CV-GĐ-CĐ đề ngày 20/6/2003 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Công ty Chế biến lâm sản xuất khẩu Thanh Hoá, thực hiện cơ cấu lại theo hình thức giao doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động (theo Quyết định số 1228/QĐ-CT ngày 23/4/2002 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá), sau đó tập thể đăng ký hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 41/2002/nĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thì Công ty không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng