BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2324/BHXH-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TỔNGGIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BHXH BỘ QUỐC PHÒNG

Ngày 06/6/2014, Tổng Giám đốc đã chủ trì buổi m việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốcphòng. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, các ban: Kếhoạch và Đầu tư, Thu, Tài chính - Kế toán, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiệnchính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Sổ - Thẻ, Pháp chế; Giám đốc, Phó Giám đốc vàlãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe báo cáo của BHXH Bộ Quốc phòng, các ýkiến phát biểu, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kết luận:

- Đánh giá cao những kết quả đạt được trong côngtác BHXH, BHYT trong quân đội thời gian qua, sự chỉ đạo quyết liệt, quan tâmsâu sắc của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng vànỗ lực phấn đấu của BHXH Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH,BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người thamgia BHXH, BHYT trong quân đội và thân nhân quân nhân.

- Đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, các đơn vị của BHXHViệt Nam phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc theo nội dung kếtluận trong cuộc họp, trong đó tập trung giải quyết kịp thời một số nội dung sau:

1. Ban Thực hiện chính sách BHXH:

a) Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thànhphố thực hiện tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp trong quân đội di chuyểnhồ sơ giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp TNLĐ, BNN vềhưởng tại nơi cư trú theo đúng quy định tạiQuyết địnhsố 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014của BHXH Việt Nam. Trường hợp cá nhân chưa nhập được hộ khẩu, trong khi chờ cánhân hoàn chỉnh thủ tục nhập khẩu theo quy định, BHXH các tỉnh, thành phố vẫntiếp nhận hồ sơ, chi trả chế độ BHXH theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Thuvà các đơn vị có liên quan xây dựng văn bảnhướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc giải quyết các chế độ BHXHđối với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trongquân đội đã được BHXH Bộ Quốc phòng chốt sổ bảo lưu.

2. Ban Thu:

Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫnBHXH Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức thu BHXH tự nguyện đối với đối tượng doBộ Quốc phòng quản lý, hoàn thành trước 31/7/2014.

3. Ban Sổ - Thẻ:

a) Hướng dẫn thực hiện quy trình,thủ tục cấp sổ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binhsĩ, người lao động hưởng lương từ ngân sách quốc phòng trong toàn quân theoQuyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 của BHXH Việt Nam kể từ ngày 01/01/2015.

b) Đề xuất phương án chỉ đạo BHXHcác tỉnh, thành phố cấp thẻ BHYT đối với các trường hợp sai lệch về họ, tênđệm, ngày tháng năm sinh giữa hồ sơ hưởng các chế độ BHXH với chứng minh thưnhân dân hoặc sổ hộ khẩu đã được BHXH Bộ Quốc phòng xác nhận.

c) Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và BHXH Bộ Quốc phòng tham mưu choLãnh đạo Ngành có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Quốc phòng về việc cung cấp dữliệu cấp thẻ BHYT của thân nhân quân nhân để xử lý việc cấp thẻ trùng.

4. Ban Thực hiện chính sách BHYT:

a) Chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phốtrước ngày 30/11 hàng năm báo cáo danh sách cơ sở KCB BHYT ban đầu trên địa bàntỉnh, thành phố về BHXH Việt Nam để thông báo cho BHXH Bộ Quốc phòng hướng dẫncác đơn vị toàn quân biết, lựa chọn nơi đăng ký ban đầu phù hợp, đúng quy định.

b) Định kỳ đầu tháng thứ 3 của mỗiquý thông báo cho BHXH Bộ Quốc phòng chi phí đa tuyến đi của quý trước để BHXHBộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam theo quy định.

c) Việc chuyển tuyến chuyên môngiữa cơ sở KCB BHYT quân y và dân y được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Ytế, hướng dẫn của BHXH Việt Nam. BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cung cấpdanh sách cơ sở quân y KCB BHYT cho BHXH Việt Nam để thông báo trong toàn ngànhbiết, phối hợp thực hiện. Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố bảo đảm cân đối thẻBHYT về cơ sở quân y KCB BHYT với số lượng và cơ cấu hợp lý; tổ chức ký hợpđồng KCB BHYT nếu đủ điều kiện theo quy địnhcủa pháp luật về BHYT.

d) Có văn bản nhắc nhở BHXH tỉnh,thành phố hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT trong thủ tục KCB (thẻ BHYT của thânnhân quân nhân do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành không có ngày, tháng sinh); bảođảm đúng, đủ quyền lợi BHYT và giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYTđúng quy định đối với người tham gia BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻBHYT.

đ) Chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố vàphối hợp với Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc,khu vực phía Nam tiếp tục phối hợp với BHXH Bộ Quốc phòng triển khai thực hiệnĐề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT giaiđoạn 2 theo đúng quy định của Bộ trưởng Quốc phòng về Đề án này. Ban Thực hiện chính sách BHYT tăng cường công tác kiểmtra, chủ động chỉ đạo BHXH tỉnh, thànhphố tổ chức KCB và bảo đảm quyền lợi KCB theo chế độ BHYT đối với quân nhân,kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Định kỳhằng quý báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thực hiện nhiệm vụ này.

e) Phối hợp với các đơn vị có liênquan xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, thống kê, tổng hợp chiphí KCB BHYT trong toàn quốc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa cơquan BHXH với các cơ sở KCB; đồng thời hỗtrợ và phối hợp với BHXH Bộ Quốc phòng để cùng triển khai.

5. Ban Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơnvị liên quan hướng dẫn BHXH Bộ Quốc phòng lập dự toán thu, chi BHXH, BHYT hằngnăm trước ngày 30/6 năm trước năm kế hoạch để BHXH Bộ Quốc phòng hướng dẫn cácđơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện lập dự toán thu, chi kịp thời cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách quốc phòng;đồng thời hàng năm, trình Lãnh đạo Ngành tạm giao dự toán thu, chi BHXH, BHYTcho BHXH Bộ Quốc phòng trước ngày 31/12 để có cơ sở báo cáo Bộ Quốc phòng giaocho các đơn vị trong toàn quân.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơnvị liên quan thẩm định, rà soát, trình Lãnh đạo Ngành báo cáo Bộ Tài chính cấpkinh phí hoạt động quản lý BHYT hằng năm cho Bộ Quốc phòng trên cơ sở dự toánvà thuyết minh nội dung chi cụ thể của BHXH Bộ Quốc phòng.

c) Trình Lãnh đạo Ngành phê duyệtbố trí đủ vốn đầu tư xây dựng cơ bản trongnăm 2014 cho BHXH Bộ Quốc phòng theo tổng mức đầu tư đã được Bộ trưởng Bộ Quốcphòng phê duyệt; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc trụ sở mới củaBHXH Bộ Quốc phòng.

6. Về một số vấn đề khác:

a) Nhất trí với đề xuất của BHXHBộ Quốc phòng về việc Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện quyết toán kinh phí thu,chi năm 2013 với BHXH Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện các chính sách BHXH,BHYT đối với người lao động đang phục vụ trong Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiệntheo quy định tại Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ.

b) Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam khi xây dựng kếhoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn,... liên quan đến nghiệp vụ củaNgành, thành phần mời có các bộ phận nghiệp vụ liên quan của BHXH Bộ Quốc phòng.

c) BHXH Bộ Quốc phòng liên hệ, đềxuất để Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thăm, tặng quà cho lực lượng Cảnh sát BiểnViệt Nam.

Trên đây là ý kiến kết luận của Tổng Giám đốc, đề nghị BHXH Bộ Quốc phòngvà các đơn vị liên quan kịp thời tổ chức thực hiện”.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Các đơn vị: Thu, CSXH, CSYT, CNTT, Sổ - Thẻ, TCKT, KHĐT, PC (để t/hiện);
- BHXH Bộ Quốc phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, TH (2).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi