BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2324/BKHĐT-KTDV
V/v báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngânsách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp vớicác Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu Đề án "Rà soát, xây dựng các tiêu chíchọn các khu, điểm du lịch quốc gia để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn vốnngân sách nhà nước trong các năm 2014 và 2015".

Để phục vụ xây dựng Đề án trên, Bộ Kế hoạch và Đầutư đề nghị Quý Ủy ban báo cáo một số thông tin liên quan tới tình hình huy độngvà sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch tại địa phương theo mộtsố nội dung gợi ý kèm theo.

Báo cáo xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày30/4/2013 để triển khai các bước tiếp theo.

Về những vấn đề cần thiết liên quan xin liên hệ- Vụ Kinh tế dịch vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại 0804 3837 (chị Huệ).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tácchặt chẽ của Quý Ủy ban.

Nơi nhận:
- Danh sách (kèm theo);
- Lưu VT, KTDV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý BÁO CÁO VỀ

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNGVÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH
(kèm theo công văn số 2324/BKHĐT-KTDV ngày 11/4/2013)

1. Công tác quy hoạch phát triển du lịch:

- Tình hình quy hoạch tổng thể phát triển du lịchtrên địa bàn (sao gửi Quyết định phê duyệt nếu có), trong đó nêu cụ thể sốlượng các đô thị du lịch, khu du lịch, điểm du lịch …

- Tình hình quy hoạch tại các đô thị du lịch, khudu lịch, điểm du lịch … đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó cácđô thị, khu, điểm du lịch quốc gia thuộc quy hoạch phát triển du lịch Việt Namđến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh 201/QĐ-TTg ngày 21/1/2013.

2. Tình hình phát triển du lịch trên địa bàntrong 5 năm gần đây:

- Kết quả đạt được của ngành du lịch tại địa phươngvề phương tiện thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, thu nhập xã hội từ dulịch, tạo việc làm …

- Các chính sách của địa phương về phát triển dulịch.

3. Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng du lịchtrong 5 năm gần đây:

- Tình hình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của ngân sáchTrung ương và tình hình huy động từ các nguồn vốn khác (ngân sách địa phương,doanh nghiệp …) để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch. Đặc biệt đánh giá tác độngcủa các dự án hạ tầng du lịch sử dụng vốn ngân sách trung ương tới việc thu hútcác nguồn vốn khác cho mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch (kể cả các dự án đầutư cơ sở lưu trú).

- Đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế - xã hội docác dự án mang lại (mặt được, chưa được, nguyên nhân).

- Danh mục các dự án đầu tư phát triển hạ tầng dulịch đã và đang triển khai (Biểu số 1).

4. Tổ chức quản lý, giám sát sử dụng nguồn vốnhỗ trợ hạ tầng du lịch:

Sự phối hợp giữa các ngành trong phân bổ, quản lývà giám sát các dự án sử dụng vốn hạ tầng du lịch, trong đó có đánh giá sâu vềgiai đoạn từ khi thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Những kiến nghị, đề xuất sử dụng hiệu quảnguồn vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch từ ngân sách trung ương

- Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng du lịchtrong các năm 2014 và 2015, trong đó có vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

- Kiến nghị về nguyên tắc, tiêu chí tập trung phânbổ vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương phát triển hạ tầng du lịch.

BIỂU SỐ 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬDỤNG VỐN HẠ TẦNG DU LỊCH
(Kèm theo công văn số 2324/BKHĐT-KTDV ngày 11 tháng 4 năm 2013)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Tổng mức Đầu tư

Trong đó, Vốn NS TW

Thời gian được phân bổ vốn NSTW nguồn HTDL (từ năm - năm)

Hiệu quả

Ghi chú

Tổng số

1

Dự án A

2

Dự án B

3

…………….

4

…………….

5

…………….

Ghi chú: - Hiệu quả của Dự án: đánh giá khi có Dựán thì thu hút thêm bao nhiêu dự án đầu tư vào khu vực (vốn ĐT của các dự ánmới), hoặc khi Dự án hoàn thành thì lượng khách du lịch tới khu vực đó tăng nhưthế nào.

- Ghi chú: tình trạng của Dự án (đã hoàn thành haychưa, thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng).