BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2324/TCHQ-GSQL
V/v: phân biệt, xác định quặng và tinh quặng căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: BộCông nghiệp

Hiệnnay, ngành Hải quan đang gặp phải khó khăn trong việc phân biệt, xác định mộtsố loại quặng căn cứ tại Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/04/2006 của Bộ Côngnghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản như sau:

1.Đối với 03 mặt hàng gồm: tinh quặng Magnetic (hàm lượng Fe3O4≥ 91.00%), tinh quặng Rutile (hàm lượng TiO2 ≥ 86.00%), tinh quặngMonazite (hàm lượng ReO ≥ 57%):

-Căn cứ điểm 17.2 mục 17 của Danh mục sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩuđối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 67/2006/QĐ-BTC ngày 05/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

“Loạithô” có cùng thuế suất xuất khẩu là 10%, mã HS là 2617.90.00.10

“Loạitinh”có cùng thuế suất xuất khẩu là 5%, mã HS là 2617.90.00.90

-Căn cứ theo Danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩuban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/04/2006 của Bộ Công nghiệpthì những loại quặng nêu trên đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

-Thực tế thì chưa có tài liệu nào đưa ra tiêu chí để xác định các loại quặng nêutrên có hàm lượng bao nhiêu thì được coi là loại tinh và hàm lượng bao nhiêuthì được coi là loại thô. Do vậy, đề nghị Quý Bộ cho biết: các loại quặng nêutrên có hàm lượng % là bao nhiêu thì được coi là loại tinh ? Và quặng có hàmlượng bao nhiêu thì được coi là loại thô để áp đúng thuế suất thuế xuất khẩu, nhằmthu đúng, thu đủ tránh gây thất thu thuế cho nhà nước.

2.Ngoài các mặt hàng nêu trên, trong Danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiệnban hành kèm Thông tư số 02/2006/TT-BCN còn một số mặt hàng quặng và tinh quặngkhác chưa rõ tiêu chuẩn để xác định loại thô hay loại tinh, đề nghị Quý Bộ chobiết cách phân biệt quặng loại thô và loại tinh đối với các mặt hàng còn lạitrong Danh mục để Tổng cục Hải quan làm cơ sở hướng dẫn Hải quan các địa phươngthực hiện thống nhất.

Đềnghị Quý Bộ sớm có công văn trả lời.

Trântrọng./.

Nơi nhận:
- Như trên:
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc