BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2324/TCT-CS
V/v: chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 670/CT-TTHT ngày 14/4/2015 của Cục Thuếtỉnh Bến Tre về chuyển đổi ưu đãi thuế TNDNđối với Công ty TNHH May mặc Alliance One, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2 Điều 46 Chương VII Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Bãi bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiệnvề sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ng điều kiện về tỷ lệ xuất khu của hoạt động dệt, may quy định tạicác văn bản pháp luật về đầu tư nướcngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tưtrong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư kể từ năm tính thuế 2007.”

- Tại điểm 2 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấpGiấy chứng nhận đăng kinh doanh, Giấy chứng nhận đu tư kểtừ ngày Nghị định s 108/2006/NĐ-CP ngày 22tháng 9năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành mộtsố điều của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành (ngày 25/10/2006) thực hiện ưu đãi vềthuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫntại Thông tư này.

- Tại điểm 9 phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

“Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụngnguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điềukiện về xuất khẩu của hoạt động dệt, mayquy định tại các văn bản do Bộ Tài chính và các ngành ban hành k từ kỳ tính thuế 2007.”

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8951/VPCP-KTTH ngày 31/12/2008 của Văn phòng Chính phủ về ưu đãi thuế TNDN khithực hiện cam kết với WTO, ngày 03/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2348/BTC-TCT hướng dẫn cụ thể về ưu đãi thuế TNDN. Tại điểm 1 công văn số2348/BTC-TCT nêu trên đã quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp bị chấm dứtưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt mayđược phép lựa chọn phương án để tiếp tục được ưu đãi thuế và thông báo với cơquan thuế theo một trong hai phương án nêu tại công văn.

- Tại điều 1 Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứngđiều kiện ưu đãivề tỷ lệ xuất khẩu mà bị chm dứt ưu đãi theo cam kếtWTO quy định về phạm vi điều chỉnh nhưsau:

“Thông tư này hướng dẫn việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số122/2011/NĐ-CP đối với doanh nghiệp đang được hưởngưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khu (trừ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện vềtỷ lệ xuất khẩu đối với hoạt động dệt, may) mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối vớiđiều kiện đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO”.

- Tại Điều 7 Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 củaChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định vềthuế (áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014) quy định:

“Điều 7. Bổ sung Khoản 8, Điều 23, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“8. Doanh nghiệp còn thời gian hưởng ưu đãi thuế theo điềukiện về tỷ lệ xuất khẩu nhưng bị ngừng ưuđãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chứcthương mại thế giới (WTO) đối với hoạt độngdệt, may từ 11/01/2007 và hoạt động khác từ 01/01/2012 thì được lựa chọn kết hợpkhông đồng thời, không đồng bộ ưu đãi về thuế suất và thời gian min, giảm thuế để tiếp tục được hưởngưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từnăm 2007 đối với hoạt động dệt, may hoặckể từ năm 2012 đối với hoạt động khác, tương ứng với các điều kiện ưu đãi thuếmà thực tế doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiệnưu đãi do đáp ứng điều kiện v tỷ lệ xuấtkhẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực trong thời gian từ ngàydoanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện camkết WTO.

Trường hợp doanh nghiệp đã lựa chọn phương án chuyển đổitheo văn bản trước đây (không phân biệt trường hợp doanh nghiệp đã hoặc chưa được kiểm tra, thanh tra thuế), nếu thực hiện chuyển đổi theo hướngdẫn tại Thông tư này có lợi hơn thì doanh nghiệp được phép lựa chọn chuyển đổi lại theo hướng dẫn tại Thông tư này. Doanh nghiệp thực hiện khai điều chỉnh, bổsung theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế và không bị xử lý vi phạm phápluật về thuế đối với hành vi khai sai do điều chỉnh lại. Trường hợp sau khikhai điềuchỉnh, b sung doanh nghiệp có số tiền thuếđã nộp lớn hơn s thuế phải nộp thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theohoặc được hoàn lại s đã nộp tha theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh theo cam kết WTO đối với hoạt động dệt may theo các văn bảntrước đây nếu bị xửlý vi phạm pháp luật về thuế, tính tiền chậm nộp và doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền phạt vàtiền chậm nộp thì không thực hiện điều chỉnh lại”.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH May mặcAlliance One (Công ty) được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre cấp Giấy chứngnhận đầu tư lần đầu số 552023000003 ngày 1/11/2006 là doanh nghiệp chế xuất thựchiện dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu nếu Công ty đang được hưởng ưu đãi thuếTNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may thì việcxác định mức ưu đãi thuế TNDN của Công ty theo điều kiện thực tế đáp ứng quy địnhtại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính ph, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BộTài chính và công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/3/2009 của Bộ Tài chính. Công tyTNHH May mặc Alliance One không thuộc đối tượng được áp dụng Thông tư số199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Đ nghị Cục Thuếcăn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vịthực hiện theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn