THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2324/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường(công văn số 4259/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 11 năm 2011) về việc chuyển mụcđích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong năm 2011trên địa bàn tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chuyểnmục đích sử dụng 198,87 ha (trong đó có 76,65 ha đất lúa) để thực hiện 18 dựán, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quy định của phápluật về đất đai (kèm theo danh mục dự án, công trình cụ thể).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổng hợp diệntích đất sử dụng cho các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Tỉnh theo đúng quyđịnh của pháp luật về đất đai.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xem xét, quyếtđịnh việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án công trình còn lạitheo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTNngày 23 tháng 6 năm 2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.13

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

DANH MỤC

DỰ ÁN, CÔNG TRÌNHCẤP BÁCH NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo công văn số 2324/TTg-KTN ngày 12 tháng 12 năm 2011)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Đất trồng lúa

1

Quốc lộ 21 mới Nam Định - Hà Nam

Huyện Mỹ Lộc

4,00

0,80

2

Mở rộng nâng cấp đường 486 (đờng 56 cũ)

Huyện Trực Ninh, Hải Hậu

21,55

3,50

3

Dự án cải tạo nâng cấp đường 490 C (TL 55 cũ)

Huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực

24,03

11,18

4

Đường 489

Huyện Giao Thủy

2,90

0,60

5

Đường 53C

Huyện Trực Ninh

2,30

0,50

6

Dự án cải tạo nâng cấp một số đoạn đê kè xung yếu

Huyện Nghĩa Hưng

22,23

0,80

7

Dự án Kiên cố hóa kênh Đại Tám

Huyện Nghĩa Hưng

3,50

0,50

8

Dự án Cải tạo nâng cấp kênh Bình Hải 1

Huyện Nghĩa Hưng

3,50

0,50

9

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả sông Đáy,

Huyện Nghĩa Hưng

25,00

5,00

10

Kênh Nam, trạm bơm cống nẹp

Huyện Mỹ Lộc

0,90

0,85

11

Trung tâm dạy nghề

Huyện Hải Hậu

2,50

2,00

12

Xây mới trường THCS Ngô Đồng

Huyện Giao Thủy

0,80

0,31

13

Trung tâm thể thao vùng

Thành phố Nam Định

26,00

14,00

14

Xây dựng trụ sở Trung tâm y tế dự phòng

Huyện Nam Trực

0,25

0,25

15

Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Huyện Nam Trực

0,37

0,37

16

Dự án Phúc Tân

Thành phố Nam Định

33,00

12,00

17

Khu tái định cư Tây 38A

Thành phố Nam Định

5,00

4,50

18

Cụm công nghiệp Hải Phương

Huyện Hải Hậu

21,04

18,99

Tổng cộng

198,87

76,65