BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2325/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2443/CT-TTr3 ngày21/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nướcngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 và tại khoản 1 Điều 1 Chương I Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày12/4/2012 của Bộ Tài chính về thuế nhà thầu quy định về đối tượng áp dụng củaThông tư.

Tại Điểm 1.2 Mục I Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC và khoản2 Điều 6 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng chịu thuếGTGT.

Tại Điểm 2.2 Mục I Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC và khoản2 Điều 7 Thông tư số 60/2012/TT-BTC quy định về thu nhập chịu thuế TNDN.

Tại điểm 2-Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC và tạiĐiều 2 Chương I Thông tư số 60/2012/TT-BTC quy định về người nộp thuế.

Tại tiết a) điểm 2.1.1 Mục III Phần B Thông tư số134/2008/TT-BTC và tại điểm a) khoản 1 Điều 12 Thông tư số 60/2012/TT-BTC quy địnhvề doanh thu tính thuế GTGT.

Tại tiết a) điểm 3.1 Mục III Phần B Thông tư số134/2008/TT-BTC và tại điểm a) khoản 1 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC quy địnhvề doanh thu tính thuế TNDN.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì Ban quản lýdự án chuyển tải điện Miền Nam ký hợp đồng trọn gói cung cấp máy móc, thiết bịkèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam với Liên danh Consortium- ATS, trong đó có các hạng mục như: dịchvụ quản lý điều hành từ nước ngoài; cung cấp máy móc, thiết bị kèm dịch vụ tạiViệt Nam; cung cấp hàng hóatại Việt Nam; dịch vụ vận chuyển tới kho hàng của Ban quản lý dự án chuyển tảiđiện Miền Nam tại Việt Nam...; đồng thời, qua kiểm tra thực tế, Cục Thuế thànhphố Hà Nội nhận thấy Công ty TNHH Alstom Grid Việt Nam hạch toán riêng các khoảnchi phí thực tế phát sinh liên quan tới việc nhà thầu nước ngoài thực hiện cácdịch vụ tại Việt Nam đi kèm với việc cung cấp máy móc, thiết bị nêu trên; sauđó, các nhà thầu nước ngoài hoàn trả lại các khoản này cho Công ty TNHH AlstomGrid Việt Nam.

Căn cứ các quy định trên và theo báo cáo của Cục Thuế thànhphố Hà Nội, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nộinêu tại công văn số 2443/CT-TTr3 nêutrên, theo đó: Các nhà thầu nước ngoài trong Liên danh Consortium - ATS thuộc đốitượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN tại Việt Nam theoquyđịnhtại Thông tư số 134/2008/TT-BTC và Thông tư số 60/2012/TT-BTC.

Về căn cứ tính thuế, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫnđơn vị kê khai thuế theo từng ngànhkinh doanh theo quy định tại Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC và điều12, điều 13 Thông tư s60/2012/TT-BTC nêu trên.

Về người nộp thuế, khi thực hiện Hợp đồng thầu giữa Liên danh nhà thầuConsortium - ATS ký với Ban quản lý dự án chuyn tải điện MinNam, Côngty TNHH AlstomGrid ViệtNam xuất hóa đơn GTGT cho Ban quản lý dự án chuyển tải điện Miền Nam với tổnggiá trị hóa đơn bằng tổng giá trị Hợp đồng; Công ty TNHH Alstom Grid Việt Nam trích một phầntiền đã nhận được từ Ban quản lý dự án chuyn tải điện MinNam đ thanh toán lại cho các nhà thầu nướcngoài. Vì vậy, Công ty TNHH Alstom Grid Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừvà nộp thuế thay các nhà thầu nước ngoài trước khithanh toán theo quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC Thông tư s60/2012/TT-BTC và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007, Thông tư số 28/2011/TT-BTCng ày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về quảnlý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn