BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2326/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với thuốc lá điếu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đốivới thuốc lá điếu, xì gà kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất, Tổngcục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhấtnhư sau:

1) Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ Điều 12Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, mục V Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và điểmXII, mục 2, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan để thực hiện thủ tụcđối với thuốc lá điếu, xì gà kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất theoquy định hiện hành.

2) Bãi bỏ công văn số 3201/TCHQ-GSQL ngày 13/06/2007 củaTổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với thuốc lá điếu, xì gà tạmnhập tái xuất, chuyển khẩu.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyềngiải quyết đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cụcHải quan để có chỉ đạo./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường