BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2326/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 643/CT-THNVDT ngày 10/4/2015 của Cục Thuếtỉnh Bến Tre xin ý kiến về khoản chi tài trợlàm nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, Tngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm n, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013của Chính phủ quy định các khoản tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế,nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhàtình nghĩa, nhà cho người nghèo, các đối tượng chính sách theo quy định củapháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước danh cho các địa phươngthuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Tại điểm2.26, khoản i, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2.26. Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo không đúng đối tượng quyđịnh tại tiết a điểm này; chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, chitài trợ làm nhà đại đoàn kết theo quy địnhcủa pháp luật không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.Hình thức tài trợ: tài trợbằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo bằng cách trực tiếphoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy địnhcủa pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhàđại đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diệndoanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức cóchức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hànhkèm theo Thông tư này); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đốivới tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo);hóađơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằnghiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).”

- Tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủtướng Chính phủ quy định:

“Điều 1. Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 -2015như sau:

1. Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng(từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.

2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.

3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.

4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Mức chuẩn nghèo quy định tại Điều 1 Quyết định này căn cứ đthực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sáchkinh tế, xã hội khác.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp doanh nghiệp có khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của Chínhphủ và có đy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn