BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2326/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trả lời công văn số 1084/CT-THDT ngày 26/4/2006 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án viện trợ không hoàn lại (ODA), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án. Số thuế GTGT được hoàn là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào".

Trường hợp Công ty TNHH nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép sử dụng vốn dôi ra từ chênh lệch tỷ giá (95 triệu đồng) của nguồn vốn viện trợ không hoàn lại để đầu tư mở rộng vườn ươm là phần vốn bổ sung dự án (mặc dù không có xác nhận của Ban quản lý và tiếp nhận viện trợ đối với khoản vốn này), thì khoản vốn này được coi như khoản vốn từ nguồn viện trợ và thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đầu vào đã trả khi sử dụng tiền viện trợ để mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam sử dụng cho dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương