THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2326/TTg-KTN
V/v triển khai để xử lý cấp bách đoạn Km79-Km87+150 thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 32C (Km 79+00 - Km96+500), tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 8175/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 11 năm 2011), Tài chính (công vănsố 15884/BTC-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 7633/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2011) về việc triển khai để xử lý cấp báchđoạn Km79 - Km87+150 thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 32C (Km 79+00 - Km96+500),tỉnh Yên Bái phục vụ phòng chống ngập úng và phát triển kinh tế xã hội, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai thực hiện Dự án nâng cấp quốc lộ 32C(Km79+00 - Km96+500) đoạn cấp bách từ Km79 - Km87+150 trên địa phận tỉnh YênBái trong năm 2012. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh YênBái chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn trong kế hoạch năm2012 và các năm tiếp theo của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện Dự án theotiến độ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vu: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải