BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2327/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vận tải Ngân Long
(Địa chỉ: Số 6/57 Hàng Kênh, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 03/CV-NL ngày 05tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vận tải Ngân Long vềviệc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ và Vận tải Ngân Long được tạm nhập tái xuất 5.000 chiếc lốp ô tô đã quasử dụng, tổng trị giá 15.000 USD (mười lăm ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đãký (hợp đồng mua hàng số 08/HĐM /CTI-NL ngày 25 tháng 2 năm 2012 ký với Công tyChemetalts International Limited - Hồng Kông; hợp đồng bán hàng số 08/HĐB /NL-CTI ngày 25 tháng 02 năm 2012 ký với Công ty TNHH Mậu dịch Thuật Đạt- Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vậnchuyển, lưu giữ tại Việt Nam, không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hànghóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK (2).trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên