BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2327/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình hoàn thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO);
(19D Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang)
- Cục Hải quan An Giang

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 754/NAVICO-KTTC ngày 13/4/2009 của Công tycổ phần Nam Việt (NAVICO) về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình xéthoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục Hải quan AnGiang (công văn có gửi cho Cục Hải quan An Giang), về việc này Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu.

-Đề nghị Cục Hải quan An Giang đối chiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng củalô hàng xuất khẩu với các thông tin trong hồ sơ xuất khẩu; nếu các thông tintrên chứng từ thanh toán qua ngân hàng phù hợp với hồ sơ xuất khẩu, riêng tênngười mua có sai lỗi chính tả và chữ Company được viết tắt là Co thì đề nghịchấp nhận chứng từ thanh toán là hợp lệ để xét hoàn thuế cho Công ty.

-Trường hợp Cục Hải quan An Giang thấy chứng từ thanh toán Công ty cung cấp chưađủ cơ sở để xét hoàn thuế thì đề nghị chuyển hồ sơ hoàn thuế của Công ty sangkiểm tra trước hoàn thuế sau theo đúng quy định tại điểm 3.2 Mục IV Phần EThông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Nam Việt, Cục Hải quan An Giang biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn