B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2327/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố HàNội.

Trảlời công văn số 6997/CT-HTr ngày 12/2/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đềnghị hướng dẫn về xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷgiá của tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ phát sinh khi đánh giá lại cuối năm tàichính, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tàichính quy định:

"2.Phạm vi điều chỉnh:

Thôngtư này hướng dẫn việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hốiđoái và việc chuyển đổi báo cáo tài chính các hoạt động ở nước ngoài, các cơ sởở nước ngoài của doanh nghiệp sang đơn vị tiền tệ kế toán doanh nghiệp ViệtNam.

Việcxác định thu nhập chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp thựchiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanhnghiệp."

-Tại khoản 9 và khoản 23, Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thu nhập khác như sau:

"Điều7. Thu nhập khác

Thunhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhậpnày không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinhdoanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau: . . .

9.Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thể như sau:

Trongnăm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch ty giá phát sinh trong kỳ và chênhlệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tàichính, thì:

-Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu,chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vàochi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanhthu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phátsinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính, nếu phátsinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác.

-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuốinăm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợphải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ lãi hoặc lỗ chênhlệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuấtkinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập hoặc chi phí của hoạtđộng sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giákhông liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanhchính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập khác hoặc chi phí sản xuất kinhdoanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đốivới khoản nợ phải thu và khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ,chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính vào chi phí được trừ hoặc thu nhập làkhoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm phát sinh thu hồi nợ hoặc thu hồikhoản cho vay với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khoảncho vay ban đầu.

Cáckhoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái dođánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoảnnợ phải thu có gốc ngoại tệ.

23.Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật."

Tạikhoản 2.22, điểm 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

"2.22.Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốcngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lạisố dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thucó gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợphải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

Căncứ các quy định nêu trên:

Khoảnlỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốcngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lạisố dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thucó gốc ngoại tệ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Khoảnlãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốcngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lạisố dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thucó gốc ngoại tệ không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);

- Vụ PC
; KK (TCT);
- Lưu: VT,
CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn