BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2328/BCT-XNK
V/v tạm xuất tái nhập để sửa chữa

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH các Hệ thống viễn thông VNPT-NEC
(Địa chỉ: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 032/VINECO ngày14 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH các Hệ thống viễn thông VNPT-NEC về việctạm xuất tái nhập để sửa chữa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH các Hệ thốngviễn thông VNPT-NEC được tạm xuất tái nhập 06 thiết bị Pasolink (theo danh mụcđính kèm) ra nước ngoài để sửa chữa theo hợp đồng sửa chữa số12-01303- 01/VNC-NEC ngày 13 tháng 3 năm 2012 và 12-01403-01/VNC-NEC ngày 14tháng 3 năm 2012 ký với NEC Corporation Nhật Bản.

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng:Sân bay Nội Bài.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bịra nước ngoài để sửa chữa thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Văn bản có giá trị thực hiện đến30 tháng 6 năm 2012.

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).trangnc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

DANH MỤC

THIẾTBỊ TẠM XUẤT TÁI NHẬP ĐỂ SỬA CHỮA
(Kèm theo công văn số 2328/BCT-XNK ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ CôngThương)

Số TT

Tên Thiết bị

Số lượng

Số Sêri

Mã H/S

1

ODU

Khối đặt ngoài trời

1

37230

8517625300

2

ODU

Khối đặt ngoài trời

1

105572

8517625300

3

ODU

Khối đặt ngoài trời

1

105115

8517625300

4

ODU

Khối đặt ngoài trời

1

105129

8517625300

5

ODU

Khối đặt ngoài trời

1

67580

8517625300

6

ODU

Khối đặt ngoài trời

1

5599

8517625300