TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2328/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Yaho
Địa chỉ: Số 2C Đường Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0302729215

Trả lời văn thư số 08/ 03/2014/CV-TYA ngày 08/3/2014của Công ty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt làthuế nhà thầu)

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2014:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

Trường hợp Công ty có phát sinh một số hóa đơn đầuvào của các Công ty làm đại lý thu hộ cho các hãng tàu đã lập và giao cho Côngty, trên hóa đơn chỉ tiêu “thuế suất thuế GTGT” được thiết kế theo dạng cột, cóthể hiện dòng thuế suất ghi “XXX”, tiền thuế GTGT là số tiền thuế khấu trừ củahãng tàu nước ngoài đối với khoản phí cân bằng cont, phí xếp dỡ và có dòng thuếsuất thuế GTGT “10%” của các dịch vụ khác thì khi kê khai thuế GTGT trên Bảngkê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT Công ty kê khai tại phần1 “Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạtđộng cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấutrừ thuế” tại cột thuế suất ghi thuế suất 10% (nếu hóa đơn này đáp ứng đủ điềukiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
648/2014 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga