BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2329/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Hưng
(Địa chỉ: Số 10A2 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 07/CV-2012 ngày13 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Hưng về việc xin phéptạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Xuất nhậpkhẩu Đại Hưng được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa 10.000 chiếc lốp ô tôđã qua sử dụng, tổng trị giá 30.000 USD (ba mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợpđồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 02/HK-VN ngày 02 tháng 01 năm 2012 ký với Côngty Hữu hạn Mậu dịch Thuật Đạt - Hồng Kông; hợp đồng bán hàng số 02/VN-TQ ngày03 tháng 01 năm 2012 ký với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tấn Thương - TrungQuốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân (Quảng Ninh).

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vậnchuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hànghóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên