BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2329/BGDĐT-GDDT
V/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụnăm học 2012-2013 đối với giáo dục dân tộc.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông dân tộc nội trú
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời giannăm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườngxuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổthông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc.

Các đơn vị căn cứ Công văn số 5212/BGDĐT-GDDT ngày 13tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học2012-2013 đối với giáo dục dân tộc để xây dựng báo cáo và cung cấp đầy đủ thôngtin, số liệu theo đề cương và các biểu mẫu (gửi kèm).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dụcdân tộc) trước ngày 10/6/2013 theo địa chỉ số 49 Đại Cồ Việt- Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội; email: vugddt@moet.edu.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Xuân Thủy

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT GIÁO DỤCDÂN TỘC NĂM HỌC 2012-2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC NĂM HỌC 2013-2014(Kèm theo Công văn số: 2329/BGDĐT-GDDT ngày 09/4/2013 của Bộ GDĐT)

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC DÂN TỘC

I. Thực hiện các cuộc vận động vàphong trào thi đua

1. Thực hiện các cuộc vận động “Họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy, côgiáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2. Thực hiện phong trào Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực trong trường PTDTNT, PTDTBT.

II. Thực hiện đồng bộ các giải phápnâng cao chất lượng giáo dục dân tộc

1. Nâng cao chất lượng giáo dục trẻem, học sinh dân tộc thiểu số trong các cấp học

a) Giáo dục mầm non

b) Giáo dục tiểu học

c) Giáo dục trung học

Chú ý: Các địa phương cung cấp sốlượng trẻ em, học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) đang học trong các cấp họccủa đơn vị theo biểu số 1 đính kèm (biểu thống kê số lượng trẻ em và học sinhngười DTTS trong các cấp học từ mầm non đến THPT của toàn tỉnh, trong đó đã baogồm số lượng học sinh DTTS của các trường PTDTNT và PTDTBT); đánh giá tình hìnhvà những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS của địaphương).

2. Phát triển quy mô, mạng lưới vànâng cao chất lượng giáo dục trong các trường chuyên biệt (PTDTNT, PTDTBT)

2.1. Đối với trường phổ thông dân tộcnội trú

Báo cáo cần làm rõ các nội dung:

- Công tác phát triển quy mô, mạnglưới trường lớp;

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác nâng cao chất lượng dạyvà học.

2.2. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú

Báo cáo cần làm rõ các nội dung:

- Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp;

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Bảo đảm chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộcthiểu số

3. 1. Dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

3. 2. Dạy tiếng dân tộc thiểu số

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhàgiáo, tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

2. Tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc

IV. Thực hiện chế độ, chính sách đốivới giáo dục dân tộc

V. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm

2. Những tồn tại và nguyên nhân

3. Bài học kinh nghiệm

V. Những đề xuất, kiến nghị

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM NĂM HỌC 2013-2014 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC DÂN TỘC

I. Các nhiệm vụ trọng tâm

II. Các biện pháp, giải pháp chính

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2329/BGDĐT-GDĐT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013Công văn 2329/BGDĐT-GDĐT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013