B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2329/TCT-CS
V/v Hoá đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 26064/CT-HTr ngày 08/5/2015 của Cục Thuế thành phốHà Nội hỏi về hoá đơn, chứng từ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Theoquy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 39/20141TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị địnhsố 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hànghoá, cung ứng dịch vụ.

"1.Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

a)Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫntại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơnđặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b)Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuếhướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hóa đơn đặt in để sửdụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trướckhi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quanthuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3ban hành kèm theo Thông tư này).

Trongthời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp,cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in(Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

c)Cục Thuế tạo hóa đơn đặt in để bán và cấp cho các đối tượng hướng dẫn tại Điều 11,Điều 12 và Điều 13 Thông tư này";

Theoquy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên thì:

"…Trườnghợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn củatổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chinhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Trườnghợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơncủa tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trựcthuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo pháthành hóa đơn".

Căncứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty có nhiều chi nhánh ở các tỉnh, thành phốsử dụng chung mẫu hoá đơn của Công ty nhưng khai thuế GTGT riêng, Công ty mẹđặt in hoá đơn cho các chi nhánh thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lýcủa Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 26064/CT- HTr nêu trên: Công tychỉ cần gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hoá đơn đặt in(mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên),các chi nhánh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn tới các cơ quan thuế quản lýtrực tiếp từng chi nhánh.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC, TVQT-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn