TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Lạng Sơn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quannhận được công văn số 201304/CL-XNK ngày 20/3/2013 của Công ty TNHH Xây dựng vàThương mại Collab Việt Nam về vướng mắc C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Để có đủ cơ sở trả lời doanh nghiệpđề nghị đơn vị báo cáo cụ thể quá trình làm thủ tục hải quan cho lô hàng nhậpkhẩu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Collab Việt Nam nêu tại công văndẫn trên và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trước ngày 04/4/2013.

(Công văn của doanh nghiệp được gửikèm theo đây).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Collab Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c Số 83 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn