BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 233/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết lao động dôi dư đối với Xí nghiệp Phà Bến Tre

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 08/UBND-CNLTS ngày 02/01/2009 của quý Uỷban về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

1. Trường hợp người lao động của 02 bến phà Rạch Miễn và HàmLuông có nhu cầu tới làm việc tại các cơ quan, đơn vị khác trước khi 02 cầuRạch Miễu, Hàm Luông hoàn thành và đưa vào sử dụng thì Xí nghiệp Phà Bến Trethực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, chi trả trợ cấp thôi việc đối với ngườilao động theo đúng quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động.

2. Theo Phương án 1 nêu tại Công văn số 3260/UBND-CNLTS ngày08/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh BếnTre hướng dẫn Xí nghiệp phà Bến Tre lập danh sách toàn bộ người lao động củaBến phà Rạch Miễu có mặt tại thời điểm Phà Rạch Miễu dừng hoạt động khi cầuRạch Miễu hoàn thành (không phụ thuộc vào số phà chưa điều chuyển để phục vụquốc phòng, an ninh), ra quyết định nghỉ việc và dự toán kinh phí chi trả theoquy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CPngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắpxếp lại công ty nhà nước.

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre thẩm định hồ sơ giảiquyết lao động dôi dư của bến phà Rạch Miễu, gửi Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để giải quyết chế độ đối vớingười lao động. Đồng thời, chỉ đạo Bến phà Hàm Luông không tuyển dụng mới laođộng đến khi cầu Hàm Luông hoàn thành và đưa vào sử dụng (dự kiến cuối năm 2009hoặc đầu năm 2010).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Uỷ ban nhândân tỉnh Bến Tre biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc