BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 233/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1627/CT-KTr1 ngày 13/8/2012 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng nêu phát sinh vướng mắc về thuếsuất thuế GTGT 0%. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản b điểm 1.1 mục II phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế suất thuế GTGT 0%

“b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứngtrực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không cócơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tạiViệt Nam;”

Tại điểm 1.2 mục II phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“1.2. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuếsuất 0% phải đáp ứng điều kiện:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợpđồng ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng cung ứngdịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu…”.

Căn cứ quy định tại điểm 1.4 phần AThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC quy định:

“1.4. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định củapháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thườngtrú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơsở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiếnhành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lạithu nhập, bao gồm:

- Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diệncó thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diệnkhông có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài như thườngxuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thìthực hiện theo quy định của Hiệp định đó”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHHNorthman làm đại lý mua hàng của các doanh nghiệp Việt Nam cho công ty nướcngoài để hưởng phí hoa hồng từ phía công ty nước ngoài. Như vậy công ty nướcngoài được xác định là có cơ sở thường trú tại Việt Nam (là Công ty TNHHNorthman), do vậy trường hợp này không được xem xét là dịch vụ xuất khẩu, khôngđược áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hải Phòngđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn