THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 233/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Chương trình hỗ trợ giáo dục do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 189/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 01 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục Chương trình "Hỗ trợ đảm bảo chấtlượng giáo dục trường học" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với các nộidung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với WB và các cơ quanliên quan hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt văn kiện Chương trình.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và các cơ quan liên quan tiến hành thu tục đàm phán, ký kết Chươngtrình theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân