BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2330/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

 Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại xuấtnhập khẩu Cao Thúy
(Địa chỉ: số 22 Tổ 2, Khu 3, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long, tỉnh QuảngNinh)

Trả lời công văn số 25/CV-CT ngày 12 tháng 3 năm 2012 củaCông ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Cao Thúy về việc gia hạn thời hạn tạmnhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Cao Thúytiếp tục thực hiện công văn số 1883/BCT-XNK ngày 07 tháng 03 năm 2011 của BộCông Thương về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng đến hết ngày 30tháng 9 năm 2012.

Các nội dung khác nêu tại công văn số 1883/BCT-XNK nêu trêncủa Bộ Công Thương không thay đổi.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK (2).trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên