BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2330/TCHQ-KTTT
V/v: Xem xét tham vấn giá

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty cổ phần HTC
(Khu vật tư Thuỷ lợi đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/CV ngày 12/03/2007 của Công ty Cổ phần HTC khiếu nại về mức giá do Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xác định đối với lô hàng rượu các loại nhập khẩu theo tờ khai số 10542/NK /KD/KV2 ngày 27/10/2006 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 43 Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-BTC ngày 18/10/2006, thì trường hợp khiếu nại của Công ty đã vượt quá thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo (quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định số 7202/QĐ-GQKN ngày 06/12/2006). Do đó Tổng cục Hải quan không thụ lý hồ sơ để giải quyết khiếu nại tiếp cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hải quan TP. Hải Phòng
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An