BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2330/TCT-PCCS
V/v: Xuất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH Thắng Hoàng Trung

Trả lời công văn số 1605/TT ngày 16/05/2006 của Công ty TNHH Thắng Hoàng Trung về việc lập lại hóa đơn GTGT đối với hoạt động cung ứng dịch vụ tư vấn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định: "thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ".

Căn cứ quy định trên trường hợp Công ty TNHH Thắng Hoàng Trung cung ứng dịch vụ tư vấn cho Công ty Carbsberg đã hoàn thành dịch vụ và chuyển trả tiền vào thời điểm ngày 29/8/2005 nhưng Công ty TNHH Thắng Hoàng Trung đã không xuất hóa đơn tại thời điểm đó thì sẽ bị xử phạt vi phạm về thuế đối với hành vi cung ứng dịch vụ không lập hóa đơn (quy định tại điểm 2 Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn). Đối với hóa đơn đã xuất vào ngày 5/1/2006 Công ty lập hóa đơn điều chỉnh và kê khai vào doanh thu của năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thắng Hoàng Trung được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương