BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2331/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức dự toán của công tác nạo vét bằng tầu hút bùn công suất < 1000CV để lập dự toán chi phí thi công nạo vét cho tầu hút bùn mini trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1557/SNN &PTNTngày 23/07/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ vềviệc áp dụng định mức dự toán của công tác nạo vét bằng tầu hút bùn công suất< 1000CV để lập dự toán chi phí thi công nạo vét cho tầu hút bùn mini trênđịa bàn thành phố Cần Thơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác nạo vét bằng tầu hút bùn công suất <1000CV để lập dự toán chi phí thi công nạo vét bằng tầu hút bùn áp dụng Mã hiệuAB. 71110 trong tập định mức của Bộ Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 về Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xâydựng áp dụng cho tầu hút bùn công suất < 1000CV. Do vậy, việc vận dụng chocông tác nạo vét bằng tầu hút bùn mini trên địa bàn thành phố Cần Thơ là khôngphù hợp.

Đối với công tác nạo vét bằng tầu hút bùn mini trênđịa bàn thành phố Cần Thơ như nêu tại văn bản số 1557/SNN &PTNT ngày23/07/2014 thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ căn cứcông nghệ và biện pháp, điều kiện thi công thực tế áp dụng cho công trình trênđịa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 củaBộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đểxây dựng định mức áp dụng cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố CầnThơ căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhtheo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- Lưu: VT, Vụ KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh