THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2331/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kinh gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4469/BTNTM-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 11 năm 2011) về việc chuyển mục đích sử dụngđất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàntỉnhBình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chuyển mục đích sử dụng 4.058,2 hađất (trong đó có 88,0857 ha đất trồng lúa và 0,86 ha đất rừng phòng hộ) để thựchiện 25 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quyđịnh của pháp luật về đất đai (kèm theo danh mục dự án, công trình cụ thể).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổng hợp diện tích đất sửdụng cho các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Tỉnh theo đúng quy định của phápluật về đất đai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3).Th 13

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

DANH MỤC

DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo công văn số 2331/TTg-KTN ngày 14 tháng 12 năm 2011)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

1

Khu ký túc xá tập trung

Xã Tiến Lợi, Phan Thiết

5,55

0,0800

2

Khu tái định cư Tân Thành (TĐC Kê Gà)

Xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam

25,00

10,0000

3

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Trại Cá

Xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

6,00

0,3700

4

Nâng cấp đường huyện Hàm Thuận Bắc đến xã La Dạ

Huyện Hàm Thuận Bắc

15,00

0,2400

5

Cầu Tràn

Huyện Hàm Thuận Bắc

1,32

0,1300

6

Cầu Sông Cát

Xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam

0,37

0,0100

7

Đường giao thông liên xã Gia An-Bắc Ruộng

Huyện Tánh Linh

5,69

0,4600

8

Nâng cấp đường tỉnh ĐT.766, ĐT.720

Các huyện Hàm Tân, Tánh Linh

287,50

3,6000

9

Đường Gia Huynh-Tân Hà

Huyện Tánh Linh

5,30

0,0228

10

Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3 (hạng mục: các kênh nhánh của kênh chính Đông và Tây)

Xã Tân Hà, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

61,43

0,3500

11

Hệ thống thủy lợi Tà Pao (gồm công trình lòng hồ, tái định cư-tái định canh, nghĩa địa phục vụ di dời...)

Huyện Tánh Linh, Đức Linh

1.466,00

20,0000

12

Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân

Huyện Tánh Linh

115,00

0,6500

13

Kè bảo vệ khu dân Sông Cát

Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

0,56

0,2700

14

Kho bạc nhà nước huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc

0,60

0,6000

15

Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Hàm Tân

Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

0,38

0,1000

16

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân

Huyện Hàm Tân

0,38

0,0029

17

Trạm cảnh báo sống thần

Xã Hồng Phong-Bắc Bình

0,03

0,03

18

KCN Sơn Mỹ 1 và trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ

Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

1.600,00

25,0400

19

Cụm Công nghiệp Phú Long

Xã Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

16,50

12,5000

20

Nhà máy sản xuất dây kéo các loại (Cụm công nghiệp TTCN Hàm Đức)

Huyện Hàm Thuận Bắc

10,89

7,7000

21

Đường dây 220KV Vĩnh Tân-Phan Thiết và Phan Thiết-Bà Rịa

Các huyện

411,00

0,7200

0,22

22

Móng trụ đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây

các huyện

12,60

2,6000

0,37

23

Bệnh viện An Sinh Bình Thuận

Xã Nam Chính, huyện Đức Linh

6,30

0,5800

24

Chợ Phú Long

Thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc

4,50

2,0000

25

Nhà làm việc quản lý đường dây

huyện Hàm Thuận Bắc

0,30

0,3000

Tổng cộng

4.058,2

88,0857

0,86