ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2331/UBND-NC
V/v Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công an Thành phố.
Sở Bưu chính viễn thông.
Sở Văn hóa Thông tin.
UBND các quận, huyện.

Hiện nay kinh doanh, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bànThành phố có diễn biến phức tạp, đáng lo ngại; nhiều trang web có nội dung độchại gây ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếuniên và học sinh, sinh viên.

Để thực hiện Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 củaChính phủ về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, UBND Thành phố yêucầu Công an Thành phố, Sở Bưu chính viễn thông, Sở Văn hóa Thông tin và UBNDcác quận, huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở cung cấpdịch vụ Internet nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực có liên quanđến việc cung cấp, kinh doanh, sử dụng dịch vụ Internet; Xử lý nghiêm tổ chức,cá nhân có hành vi lợi dụng Internet để gây rối loạn về an ninh trật tự, truyềnbá, tán phát tài liệu chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm đạo đức, thuầnphong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

2. Xây dựng quy chế phối hợp trong việc cấp phép kinh doanh,quản lý đối với việc phát hành báo chí, xuất bản phẩm và cung cấp các loại hìnhtin tức điện tử trên Internet; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện phápnghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh đối với hoạt động Internet trên địa bàn.

3. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể và nhà trường tuyêntruyền, giáo dục học sinh, sinh viên khai thác thông tin, sử dụng dịch vụInternet hiệu quả, lành mạnh; cam kết không truy cập và truyền bá những nộidung độc hại làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày20/01/2006 của UBND Thành phố về quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internettrên địa bàn Thành phố Hà Nội; báo cáo UBND Thành phố kết quả tình hình triểnkhai thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND. TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND.TP (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT. UBND.TP;
- Ban TG, Ban Đại học
- MTTQ. TP;
- Sở GDĐT
- Thành đoàn HN;
- CVP, THKT, NC, VX.
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân