BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------

Số: 2332/BGDĐT-GDTrH

V/v: Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 5năm 2010

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 61/CT-TW ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị về việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS); Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội về việc thực hiện PCGDTHCS; Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện PCGDTHCS; Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận PCGDTHCS, trong 10 năm qua các địa phương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đạt được các mục tiêu PCGDTHCS. Đến nay, đã có 57 tỉnh, thành phố được Bộ GDĐT đã tổ chức kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTHCS, 6 tỉnh còn lại sẽ tiếp tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTHCS trong thời gian từ tháng 4/2010 đến tháng 6/2010, hoàn thành kế hoạch thực hiện mục tiêu PCGDTHCS trên phạm vi toàn quốc.

Để chuẩn bị tổng kết 10 năm (2001-2010) thực hiện Chỉ thị số 61/CT-TW ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị về việc thực hiện PCGDTHCS; Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội về việc thực hiện PCGDTHCS trên phạm vi cả nước, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện một số công việc sau đây:

I. Về công tác tham mưu, chỉ đạo tổng kết PCGDTHCS

1. Các Sở GDĐT báo cáo với Ban Chỉ đạo PCGDTHCS của tỉnh, thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) và UBND tỉnh, thành phố (gọi chung là tỉnh) chủ trương của Bộ GDĐT về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHCS ở các địa phương, tiến tới tổ chức tổng kết toàn quốc.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo của tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện các mục tiêu PCGDTHCS trên địa bàn.

3. Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo của tỉnh chỉ đạo các quận, huyện, thị xã (gọi chung là huyện) và các xã, phường (gọi chung là xã) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHCS.

II. Về các bước tiến hành tổ chức tổng kết PCGDTHCS

1. Các Sở GDĐT tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, xác định chính xác các số liệu theo tiêu chuẩn PCGDTHCS từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh, thành trong quá trình thực hiện tính đến thời điểm tháng 12/2009 (đối với các tỉnh đã đạt chuẩn trước năm 2010 hoặc tính đến thời điểm được công nhận đối với các tỉnh còn lại).

2. Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo cấp huyện kiểm tra và ra quyết định công nhận đơn vị cấp xã; đồng thời tổ chức kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với các đơn vị cấp huyện đạt hoặc duy trì các tiêu chuẩn PCGDTHCS quy định tại Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD &ĐT tại thời điểm tháng 12/2009. Việc kiểm tra công nhận cấp huyện đạt hoặc duy trì các tiêu chuẩn PCGDTHCS cần hoàn thành trước ngày30/9/2010.

3. Ban chỉ đạo các cấp tham mưu cho các cấp chính quyền tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHCS. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHCS theo các nội dung Bộ GDĐT hướng dẫn (có mẫu báo cáo kèm theo).

4. Sau khi hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHCS cấp tỉnh, các Sở GDĐT gửi báo cáo có đầy đủ các biểu mẫu thống kê (theo các mẫu 1, 2, 5, 6, 7 và biểu báo cáo về kinh phí) về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) qua đường công văn và gửi email để tổng hợp làm kỷ yếu Hội nghị toàn quốc. Địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Số điện thoại: 043.8697285, email: vugdtrh@moet.edu.vn.

III. Về công tác thi đua – khen thưởng

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp bình xét thi đua – khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PCGDTHCS theo hướng dẫn tại NghÞ ®Þnh sè 121/2005/N §-CP ngµy 30/9/2005 cña ChÝnh phñ. Về số lượng đơn vị, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng:

1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: 01 tập thể, 01 cá nhân mỗi tỉnh, thành phố. Riêng đối với các đơn vị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa được đề nghị 02 đơn vị và 02 cá nhân.

2. Đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng bằng khen:

- Tập thể: Mỗi tỉnh, thành phố được đề xuất 02 đơn vị (01 cấp huyện, 01 cấp xã).

- Cá nhân: Mỗi tỉnh, thành phố được đề xuất 04 người ( 02 người cấp tỉnh, 01 người cấp huyện và 01 người cấp xã)..

Riêng đối với các đơn vị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh HóaNghệ An được đề nghị 04 tập thể, 08 cá nhân.

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc xin liên hệ với Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ: Ông Vũ Đình Chuẩn – Vụ trưởng Vụ GDTrH, số điện thoại: 043.8695711, di động: 0913.459444, email: vdchuan@moet.edu.vn hoặc Ban Thư ký PCGDTHCS của Bộ: Ông Đỗ Ngọc Hồng, số điện thoại: 043.8697285, di động: 0912.098298, email: dnhong@moet.edu.vn

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng: để báo cáo;

- Các Thứ trưởng: để phối hợp;

- BCĐ PCGDTHCS của Bộ GDĐT: để thực hiện;

- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Vinh Hiển