THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2332/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Italia.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 4548/TTr-BNG-LSngày 28 tháng 11 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia về việc miễnthị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).21

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng