BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2333/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 684/CT-TTHT ngày 15/05/2007 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và tại điểm 2.21 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng)” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Đối với các sản phẩm cơ khí như cột, biển báo giao thông, lan can cầu, nắp cống đường thời điểm năm 2003 căn cứ tại Danh mục biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu (Phụ lục 4) ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên; từ năm 2004 căn cứ tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính), theo đó:

- Cột giao thông bằng sắt hoặc thép, mã hàng 7308, thuế suất thuế GTGT 5%.

- Biển báo giao thông bằng kim loại cơ bản, mã hàng 8310, thuế suất GTGT 10%.

- Lan can cầu bằng sắt hoặc thép, mã hàng 7308; bằng nhôm, mã hàng 7610, thuế suất thuế GTGT 5%.

- Nắp cống bằng sắt, thép, mã hàng 5%; bằng nhôm, mã hàng 7610, thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Tây được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Anh Cường
(648 Quang Trung, TX Hà Đông, Hà Tây)
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương