BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/TCT-KK
V/v hướng dẫn kê khai thuế đối với nhà thầu

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 1057/CT-TTHT ngày 07/05/2015 của Cục Thuếtỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn kê khai thuế đối với nhà thầu liên quan đến trườnghợp của Liên danh Mes-Rinkai-Taisei-Ciencol, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 4, Điều 5; khoản 3, Điều 6 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế vềđăng ký thuế.

Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nướcngoài.

Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp Liên danh Mes-Rinkai-Taisei-Ciencol (Liên danhgiữa 03 công ty của Nhật Bản và Tổng công ty Công trình giao thông 1 để thực hiệndự án nâng cao an toàn đường sắt tuyến Hà Nội – Hồ Chí Minh) - MST: 2700640369(Đ/c: Tầng 1, SN36A, Ngõ 74, Đường ĐinhTiên Hoàng, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình) đã đăng ký kê khai, nộp thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trêncơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp,Liên danh phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thay cho nhà thầu phụ thì Liên danh thựchiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế nộp thay cho nhà thầu phụ.

Đối với các chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu phụ, Liên danh được sử dụng để kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng điều kiệnkhấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệpthực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Liên danh Mes-Rinkai-Taisei-Ciencol;
- Vụ: CS; PC;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí