BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2334/TCT-PCCS
V/v: thuế suất GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Tm&Dvqc Phượng Tùng

Trả lời công văn số 22/CVPT ngày 09/05/2007 của Công ty TNHH TM&DVQC Phượng Tùng về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 10, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“- Sản xuất phim các loại (phim đã ghi hình) không phân biệt chủ đề, loại hình phim.

- Nhập khẩu phim đã ghi hình, phát hành và chiếu phim nhựa, phim vi-đi-ô tài liệu:

+ Đối với phim nhựa không phân biệt chủ đề, loại phim.

+ Đối với phim ghi trên băng hình, đĩa hình chỉ là phim tài liệu, phóng sự, khoa học” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại điểm 2.39, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính (nêu trên) hướng dẫn: Phát hành và chiếu phim video áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH TM&DV Quảng cáo mua lại phim truyện truyền hình của các Công ty trong nước thì mức thuế suất thuế GTGT áp dụng cho các hợp đồng đầu vào như sau:

- Nếu mua phim truyện truyền hình do Công ty trong nước tự sản xuất thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Nếu mua phim truyện truyền hình do Công ty trong nước chỉ thực hiện công tác phát hành thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Trường hợp Công ty mua lại các chương trình truyền hình gameshow của các Công ty trong nước thì thuế suất GTGT của chương trình truyền hình gameshow là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời cho Công ty được biết.


Nơi nhận:
- Như trên
- CT TP. HCM
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương