BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2334/TCT-TS
V/v: Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 773/CT-TTHT ngày 09/5/2006 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở không quy định bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được hỗ trợ tiền sử dụng đất.
Do vậy, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất không có căn cứ để hướng dẫn giảm tiền sử dụng đất đối với đối tượng này.

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP Quyết định số 118/TTg và Thông tư số 117/2004/TT-BTC nêu trên ban hành trước ngày Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 có hiệu lực thi hành. Do vậy, trường hợp Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 có quy định miễn, giảm thuế hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở, căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của nhà nước và địa phương đối với bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận trước ngày 31/12/1994 thì cơ quan Thuế căn cứ vào quyết định hỗ trợ tiền sử dụng đất (nếu có) của Ủy ban nhân dân tỉnh để xét miễn giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng này theo quy định tại Pháp lệnh; trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không có quyết định hỗ trợ tiền sử dụng đất hoặc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng này thì cơ quan Thuế thực hiện thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 117/2004/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương