TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Chi cục Hải quan BiênHòa.
(Cục HQ ĐồngNai)

CụcThuế Xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 19/PC-PTPLHCM ngày 8.1.2014 củaTrung tâm PTPL HH XNK-CN TP. HCM về Thông báo kết quả phân tích số 27/TB-PTPLHCM-14 ngày 8.1.2014 và công văn bổ sung kết quả phân tích ngày18.8.2014, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căncứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTCngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính;

Căncứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Mặthàng nêu tại hồ sơ, Thông báo kết quả phân tích số 27/TB- PTPLHCM-14 ngày8.1.2014 và bổ sung kết quả phân tích ngày 18.8.2014 của Trang tâm PTPL HHXNK/CN TP. Hồ Chí Minh được xác định là: Thép không hợp kim (hàm lượng C<0,6% tính theo trọng lượng), được cán phẳng, mạ kẽm bằng phương pháp điệnphân. Kích cỡ: (2 x 1120)mm x cuộn theo tờ khai hải quan số 13409/NKD05 ngày20.11.2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa, Cục HQ Đồng Nai có bản chấthàng hóa và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan banhành Thông báo kết quả phân loại số 6491/TB-TCHQ ngày 3.6.2014 trên cơ sở dữliệu MHS, thuộc mã số 7210.30.19 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

CụcThuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục HQ Đồng Nai) biết và thựchiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng