VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/VPCP-KTN V/v khai thác mỏ cát trắng Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 309/BXD-VLXDngày 01 tháng 03 năm 2013 về việc cấp giấy phép khai thác mỏ cát trắng Ba Đồn,tỉnh Quảng Bình (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nghiên cứu ý kiếncủa Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên, chỉ đạo việc giải quyết các thủ tục liênquan đến việc cấp giấy phép khai thác mỏ cát trắng Ba Đồn theo đúng quy định vàthẩm quyền; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước 25 tháng 04 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng CP, các PTTg;- Bộ TNMT;- TCT Viglacera;- VPCP: BTCN, các PCN,các Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT,các Vụ: TH, TKBT;- Lưu: VT, KTN (3), Đg.26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ