VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2334/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt chủ trương tỉnh Gia Lai tiếp nhận vốn vay IFAD năm 2010

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1936/BKH-KTĐN ngày 26 tháng 3 năm 2010), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc tỉnh Gia Lai tiếp nhận Dự án do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ trong Khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và IFAD giai đoạn 2008-2012.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với IFAD và các cơ quan liên quan xây dựng, trình duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho văn phòng IFAD tại Việt Nam biết về quyết định trên của Phó Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTN, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc