BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2335/TCHQ-GSQL
V/v ký và đóng dấu xác nhận trên giấy chứng nhận xuất xứ ICO mặt hàng cà phê xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh

Trả lời công văn số 1046/HQHCM-NVngày 07/04/2009 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp vướng mắc vềviệc ký và đóng dấu xác nhận trên giấy chứng nhận xuất xứ ICO khi thực hiệncông văn số 3058/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Nhất trí với đề xuất của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1046/HQHCM-NV : trường hợp doanh nghiệp cóyêu cầu xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ ICO cho lô hàng cà phê xuất khẩu, việcxác nhận tại ô 16 của chứng từ này do công chức đã ký xác nhận, đóng dấu sốhiệu công chức vào ô 26 (xác nhận đã làm thủ tục hải quan) trên tờ khai hảiquan xuất khẩu lô hàng đó thực hiện, bằng cách ký, đóng dấu số hiệu công chức(như trên ô 26 của tờ khai) và đóng dấu tên Chi cục làm thủ tục hải quan (mẫusố 2 theo Quyết định 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 về chế độ quản lý, sửdụng các dấu nghiệp vụ hải quan).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơnvị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường