B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2335/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trảlời công văn số 798/CT-KTTI ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Cục Thuế tỉnh BìnhPhước về việc xử lý kết quả kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đốivới Công ty TNHH Hoàng Lê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ hướng dẫn Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 củaChính phủ;

Căncứ hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011 của Ngânhàng Nhà nước quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt củacá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh:

“1. Cá nhânkhi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếumang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đâyphải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD(Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

2. Trường hợpcá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USDhoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoạitệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối(sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quancửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về sốngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoạitệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

3. Mức ngoạitệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩuquy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo cácloại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng ViệtNam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và cácloại giấy tờ có giá khác.

Căncứ hướng dẫn tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính vềviệc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGThàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền;

Căncứ hướng dẫn tại công văn số 14094/BTC-TCT ngày 07/10/2014 của Bộ Tài chính vềviệc kiểm tra nguồn gốc đồng tiền thanh toán từ tài khoản vãng lai đối với hànghóa xuất khẩu qua biên giới đất liền;

Căncứ công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về việc chứng từthanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng);

Căncứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hoàng Lê đã đượcgiải quyết hoàn thuế theo Quyết định số 662/QĐ-TCT ngày 31/5/2013 của Cục Thuếtỉnh Bình Phước. Qua công tác kiểm tra sau hoàn thuế, Cục Thuế phát hiện ngườibán (Công ty TNHH Hoàng Lê) nhận tiền thanh toán của người nhập khẩu nước ngoài(thương nhân Campuchia) từ tài khoản vãng lai mở tại ngân hàng Việt Nam, tuynhiên xác minh nguồn gốc đồng tiền nộp vào tài khoản vãng lai người nhập khẩu(thương nhân Campuchia) không khai báo và cũng không có xác nhận của cơ quanHải quan dành cho người nhập cảnh là không phù hợp với quy định của ngân hàngNhà nước về quản lý ngoại hối. Theo đó, Công ty TNHH Hoàng Lê bị thu hồi lại sốtiền thuế đã hoàn có liên quan, đồng thời bị xử phạt theo quy định.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CS, TTr;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Đại Trí